Taste of Florida Electric Bike Tour

Taste of Florida Electric Bike Tour

Duration: 3:00
Taste of Florida Tour $110.00
Electric Bike Rentals

Electric Bike Rentals

Duration: 2:00
2 Hour Rental $50.00
Half Day Rentals

Half Day Rentals

Duration: 4:00
Standard Electric Bike $55.00
Trike Half Day Rental $55.00
Full Day Rentals

Full Day Rentals

Duration: 8:00
Ridge Rider Full Day $150.00
Trail Tracker Mini 20" Full Day $75.00
Stretch $175.00
Trike $110.00
Standard Electric Bike $110.00